Visions and Missions 

 

 

Visions

  • สร้างหน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะของเครื่องจักรแปรรูปอาหารประจำประเทศไทย
  • ได้มาตรฐานการประเมินสุขลักษณะขั้นต้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร
  • สร้างวิธีการประเมินและการตรวจสอบการออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14159 หรือ EN 1672-2 และข้อกำหนดของ EHEDG

สร้างหน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะของเครื่องจักรแปรรูปอาหารประจำประเทศไทย

Missions

  • ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะ
  • ให้คำปรึกษากับผู้ใช้และผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารเกี่ยวกับเกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรแปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะ
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะให้กับผู้ใช้และผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  (Hygienic Food Processing Equipment Standard Testing Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
Tel: 02-329-8356-8 ext. 0
Fax: 02-329-8356-8 ext.13 
Email: ehedgthailand@kmitl.ac.th, ehedgthailand@gmail.com


FOLLOW US

line