Activities

 

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นภาคสนาม

  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 รศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค, รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละ ดร.เจษฎา ชัยโฉม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะในการผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม กับบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด     ...

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  (Hygienic Food Processing Equipment Standard Testing Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
Tel: 02-329-8356-8 ext. 0
Fax: 02-329-8356-8 ext.13 
Email: ehedgthailand@kmitl.ac.th, ehedgthailand@gmail.com


FOLLOW US

line